033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever:  Waterschap Vallei en Veluwe
Locatie:  Achterveld / Leusden
Jaar afgerond: December 2016

Op 28 december 2015 heeft Timmer GWW in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe een aanbesteding met EMVI criteria (KRW Modderbeek) aangenomen.

Werkzaamheden / maatregelen:
De Modderbeek wordt over een lengte van 5700 meter smaller en minder diep gemaakt, er worden bochten in de beek aangelegd en stuwen verwijderd. De maatregelen worden genomen om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. De invloed van de natuur op de Modderbeek wordt groter. Dat is gunstig voor waterdieren en –planten omdat voor hen een aantrekkelijker leefgebied ontstaat. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde doelen van de provincie Utrecht die de Modderbeek aanwees als natte ecologische verbindingszone. Om het water bij neerslagpieken goed te kunnen afvoeren leggen wij in opdracht van het Waterschap overstromingsvlakken aan. De beekzone wordt daardoor 40 meter breed. Op de zuidkant van deze zone ontwikkelt zich bos. Deze begroeiing zorgt ervoor dat de zon minder op het beekwater schijnt. Dit heeft een gunstig effect op de waterkwaliteit en gaat plantengroei in de beek tegen. De maatregelen hebben geen nadelige gevolgen voor agrarische percelen omdat de grondwaterstand niet verandert.
(Bron: Waterschap Vallei en Veluwe )

Overzicht te verrichten werkzaamheden:
*
Verwijderen van begroeiing
* Ontgraven van nieuwe beektracé circa 164.000 m3
* Vervoeren grond op werkterrein: Dempen sloten en ophogen percelen circa 118.000 m3
* Vervoeren van grond/zand wat vervalt aan de aannemer circa 46.000m3
* Verwerken van de grond in te dempen sloten en op te hogen percelen agrariërs circa 164.000m3
* Spitten / egaliseren / inzaaien circa 24,5 ha
* Aanbrengen van gewapende betonnen duikers circa 732 m1
* Aanbrengen van rechthoekige spanduikers circa 36 m1
* Aanbrengen afrasteringen circa 12.000 m1
* Aanbrengen van groen voorzieningen (planten en bomen) circa 216 st.
* Alle diverse bijkomende werkzaamheden.