033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Klant:   Gemeente Putten
Locatie:  Landgoederen Gerven en Hell van barones Van Lynden
Jaar afgerond:  2015

Het anti-verdrogingsproject (en beekherstel) Appelse en Kruishaarse Heide en Veldbeek ligt voornamelijk binnen de gemeente Putten, met randen in de gemeente Nijkerk. Het grootste deel van het werk wordt uitgevoerd op de landgoederen Gerven en Hell van barones Van Lynden.
Het doel van het project is om verdroging tegen te gaan en de beek robuuster en natuur(vriende)lijker te maken. Dit wordt bereikt door bodems te verhogen, stuwtjes te plaatsen en natuuroevers aan te leggen. Het water blijft daardoor langer in het gebied en grondwaterstanden blijven langer hoog.

Appelse en Kruishaarse Heide

  • nieuwe watergang (Schoenlappersbeek) langs natuurgebieden (in plaats van er doorheen)
  • oude watergangen dempen of verondiepen
  • detailontwatering aanpassen aan nieuwe situatie
  • knijpstuwen, cascades en duikers.

Veldbeek

  • verbreden en verondiepen
  • verondiepen diverse aansluitende watergangen
  • aanleg drie km natuuroever
  • diverse knijpstuwen en kleine watervallen.

Op 27 mei 2015 zijn de werkzaamheden opgeleverd. Samen met de landgoederen Gerven en Hell (vertegenwoordigd door Witte Rentmeesters) en Natuurmonumenten leverde Waterschap Vallei en Veluwe een aanzienlijke bijdrage aan verdrogingsbestrijding door op circa 200 hectare het grondwaterpeil te verhogen. Tevens werd circa 3 km beek opnieuw ingericht met natuurvriendelijke oevers en (knijp)stuwen om het water langer vast te houden. Voor de landbouw is de waterhuishouding verbeterd doordat er meer waterberging is gerealiseerd.

Aannemer Timmer-GWW leverde onder toezicht van adviesbureau Eelerwoude een mooi stuk werk af. Ondanks de natte start in januari is alles nagenoeg volgens plan en in goede harmonie verlopen